انتقاد نمایندگان پارلمان ارمنستان از روسیه و کشیش معترض

گاگیک ملکونیان، نماینده پارلمان ارمنستان از حزب حاکم “پیمان مدنی” به رهبری نیکول پاشینیان، درباره جنبش…